måndag 1 juni 2020

Guidade visningar i Ljungaviken

Välkommen till guidade visningar fredagar från 5 juni till 31 juli kl 13 och kl 15!

Samling sker vid brofästet på Ljungavikssidan. Vi tar emot max 30 personer vid varje visning, det är därför viktigt att du bokar din biljett även om guidningen är kostnadsfri.  
BOKA BILJETT HÄR via Nortic

Blekinge museum med samarbetspartners bjuder in till guidade visningar av sommarens stora arkeologiska undersökning i Ljungaviken. Lagren som tas fram vittnar om aktiviteter i landskapet för 8400 år sedan.

Den nya bebyggelsen i Ljungaviken öster om Sölvesborgsviken har resulterat i flera arkeologiska undersökningar från 2004 och framåt. Under våren och sommaren 2020 genomförs utgrävningar av ett stort område nära strandkanten. Här hittar vi ovanligt välbevarade lämningar från människor som levde på platsen under jägarstenåldern.

Vad vet vi om människorna som för många tusen år sedan valde att slå sig ned på samma ställe som vi idag bygger våra egna bostäder på?  Under guidningen får du träffa arkeologerna och se deras arbete live. Du får också komma nära några av de senaste fynden som gjorts på platsen.
 
Tillgänglighet: Ha gärna på dig grova skor. Guidningen sker på delvis smala stigar och i uppgrävd terräng, tillgängligheten är därför begränsad.

fredag 29 maj 2020

Ljungaviken 2020-05-29

Den arkeologiska undersökningen i ljungaviken är unik genom att den mer än 8000 år gamla markytan är täckt av mäktiga lager med sand och gyttja. Bitvis är mäktigheten cirka 5 meter. Följaktligen tar friläggandet av markytan lång tid, och efter fem veckor med två grävmaskiner och tre dumprar är vi fortfarande inte färdiga med uppgiften. I takt med att nya ytor öppnas upp gör vi dock hela tiden oväntade fynd.  Det som framförallt förvånat oss är att det finns flera typer av hyddor på platsen. Somliga är ovala, vilket är väntat. Andra är rektangulära eller kvadratiska vilket vi inte förväntat oss. Förmodligen rör det sig om timmerbyggda konstruktioner som snarast bör beskrivas som små hus.Bild 1. Kenneth Alexandersson och Bo Knarrström frilägger den över 8000 år gamla markytan.
I bakgrunden skymtar några av de stora sandhögar som skapats genom schaktningen.
 
 
 
Bild 2. Till väster i bilden kan ett fyrkantigt hyddgolv anas. Den ljusare sanden ovanpå
den äldre markytan är avsatt under den tid då hela området låg under vatten.

onsdag 20 maj 2020

Ljungaviken 2020-05-20


Stenålderslämningarna i Ljungaviken låg för 8 400 år sedan på en sandig platå intill havet. Strax efter att människor bott där steg havet och täckte ytan med gyttja och mäktiga sandlager, I vanliga fall förstör havet alla spår av människor men i detta fall konserverades istället en över 8000 år gammal strandzon.

Den mörkare ytan är den 8400 år gamla markytan. Ovanpå den har flera meter mäktiga
sand- och gyttjelager ansamlats när havet stod 8 meter över den tidigare marknivån.
Efter en omfattande schaktning där upptill 4 meter sand och gyttja tagits bort är nu en stor del av den gamla markytan framrensad. När vi går omkring på den svarta markytan från stenåldern är vi de första på 8400 år som gör det. Hittills har alla våra förhoppningar om fynd uppfyllts.  Flinta ligger spridd över hela den äldre markytan och cirka 10 små hus har redan påträffats.  Allt tyder på att vi har en väldigt spännande sommar framför oss!

fil. Dr Carl Persson (projektledare)


Fil. Dr Bo Knarrström visar glatt upp en skivyxa från jägarstenåldern som han hittat. 
 lördag 16 maj 2020

Kunskapens källa på Senoren


Den 29 november 2019 utförde undertecknad en arkeologisk brandkårsutryckning till ön Senoren i Karlskrona skärgård. En ledningsschaktning hade gått rakt igenom spår som ganska snabbt kunde konstateras vara delar av en äldre brunn. Förutsättningarna var inte optimala i novemberblötan, men en liten dokumentation och provtagning gjordes. Trämaterial från brunnskaret fick sedan gå till dendrokronolog Hans Linderson i Lund, för han förhoppningsvis skulle kunna dra slutsatser kring träets ålder och ursprung.
Novemberschakt på Senoren. Brunnen i bildens nedre, högra del.
Kvarvarande del av brunnen under utgrävning
Laggstav från en tunna av ek som var avverkad i juni 1313.


I veckan som gick kom resultatet från den dendrokronologiska analysen. Den inre skoningen kom från en tunna tillverkad av ek, med ursprung i norra Polen och med en datering till vinterhalvåret 1308/1309. Ytterligare en tunna konstaterades ha ingått i samma brunn. Även den var av ek, men var av regionalt ursprung och trädet var avverkat i juni år 1313. Ännu återstår att göra en makrofossilanalys på fyllnadsmassor från brunnen innan slutsatser ställs samman i en rapport. Hursomhelst kan vi redan nu säga att denna punktinsats bidrar med ny kunskap från en minst sagt oväntad plats på en åker i Östra skärgården. Inte mycket medeltida arkeologi finns belagd här sedan tidigare, så alla tillskott är ytterst välkomna. Kontrasten till den storskaliga och resurskrävande exploateringsarkeologin kan knappast illustreras bättre!

Mikael Henriksson

torsdag 7 maj 2020

Ljungaviken i full gång!

Under veckan har framschaktningen av den mellanmesolitiska boplatsen vid Ljungaviken tagit fart. Flera grävmaskiner och dumpers går för högtryck under ledning av arkeologer på plats. Bit för bit skall fyndförande lager tas fram, för att sedan systematiskt undersökas för hand.
 
Avbaning inom Ljungaviken
 

Carl Persson visar upp en s.k. mikrolit.

Spån av högkvalitativ, sydvästskandinavisk flinta.

måndag 4 maj 2020

Projekt Ljungaviken SölvesborgDen nya bebyggelsen öster om Sölvesborgsviken har resulterat i flera arkeologiska undersökningar från 2004 och framåt. De sista undersökningarna i Ljungaviken utgör kulmen av en lång rad insatser kring olika stenåldersmiljöer på Lister. Huvudman för det arkeologiska projektet är Blekinge museum. Den vetenskapliga ambitionsnivån har bestämts av Länsstyrelsen och arbetet bekostas av Sölvesborgs kommun.


Översiktbild delprojekt och kunskapsuppbyggnad som kulminerar med stenåldersgrävningarna i Ljungaviken 2020

De avslutande utgrävningarna 2020 i Ljungaviken koncentreras till strandnära lägen i planområdets nordvästra del. Arbetet fokuserar på lämningar från den mellersta delen av jägarstenåldern, mesolitikum (ca 6 300 f Kr). Genom att havets vattennivå förändrats och flygsand uppkastats på platsen, återfinns nu stenålderns marknivåer under mäktiga sandlager, Ibland ända ned till 4 meter under dagens markyta.   

Kartbild som visar de områden i Ljungaviken som undersöks arkeologiskt under 2020

 

Då lämningarna är ovanligt välbevarade finns det goda förutsättningar att på detaljnivå förstå hur människor under stenåldern levt och bott. Undersökningen kommer också att fördjupa vår kunskap om hur havsnivån varierat och hur naturmiljön gestaltat sig. Kunskapen kommer att ligga till grund för vetenskapliga rapporter, populärvetenskapliga texter och för Blekinge museums fortsatta pedagogiska arbete.


Mesolitiska boplatslager vid Ljungaviken under utgrävning 2018 


Arkeologisk fältsäsong 2020


År 2020 har väl hittills knappast blivit som någon tänkt sig, men en stundande arkeologisk fältsäsong lovar ändå mycket för Blekinge län.


Store Backe vid Hallarumsviken
Fältåret 2020 inleddes 17 mars med en efterundersökning och metalldetektering ute på gravfältet Store Backe vid Hallarumsviken. Detta gav både intressanta fynd från och insikter om vendel- och vikingatida gravar på platsen, och allt och mer därtill kommer att avslöjas under Arkeologidagen i Jämjö den 30 augusti.


Ljungaviken
Fältarkeologin kommer under året inte minst att präglas av två större exploateringsprojekt. Det första, vid Ljungaviken öster om Sölvesborg, som påbörjas i slutet av april. Det kommer sedan att fortlöpa hela sommaren. Lämningarna som undersöks är från jägarstenålder och bortemot 8400 år gamla. Om smittskyddsrestriktionerna tillåter, kommer möjlighet att besöka grävningarna att ges löpande.


Kvarteret Gulin, Karlskrona

 
Det andra stora exploateringsprojektet rör kv Gulin, bredvid det gamla fängelset i Karlskrona. Här i den tidigare handelshamnen låg fastigheter och tomter med koppling till främst handel och sjöfart. Just detta kvarter hyste under 1700-talets mitt även stadens enda fabrik för tillverkning av kritpipor. Även denna undersökning kommer förhoppningsvis kunna inbegripa publika visningar.


Västra Vång
En seminariegrävning i Västra Vång var planerad till maj månad, men har fått ställas in p.g.a. av Covid-19. En delvis publik undersökning är däremot fortfarande aktuell för samma by, och den pågår under tre veckor med början direkt efter midsommarhelgen. Parallellt med denna kommer visning av fynd ske i Kallvattenkuren i Ronneby brunnspark.  

Elleholm


För forskningsprojektet kring det medeltida Elleholm är en mindre undersökning planerad till mitten av augusti. Även här kommer publika visningar att utföras, vilket kommer att aviseras särskilt längre fram.
 Guidade visningar i Ljungaviken

Välkommen till guidade visningar fredagar från 5 juni till 31 juli kl 13 och kl 15! Samling sker vid brofästet på Ljungavikssidan. Vi t...